Vedtægter

Vedtægter for Klokkerholm Jagtforening

 

1) Navn og Hjemsted.

1.1 ) Foreningens navn er Klokkerholm Jagtforening. 

1.2) Foreningens hjemsted er Brønderslev Kommune.

 

2) Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

2.1) Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund ( DJ ) hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.


2.2) DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

3) Formål og opgaver.

3.1) Foreningens formål er at samle alle jægere inden for foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til DJ`s formål.

 

4 Optagelse.

4.1) Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person med tilknytning til tidligere Hellevad – Ørum kommune.

 

5 Ophør.

5.1) Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december.

5.2) Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3) Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ`s vedtægter kapitel 10 og 11. Eksklutionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ`s hovedbestyrelse.

5.4) Medlemsskabets ophør medfører ikke krav i foreningens formue.

 

6) Kontingent og hæftelse.

6.1) Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.

6.2) Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

 

7) Ordinær Generalfosamling. 

 7.1) Generalforsamlingen har højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2) Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned.

7.3) Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal  være foreningen i hænde senest 15. januar det pågældende år.. 

7.4) Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og med indkomne forslag, sker ved opslag på hjemmesiden, samt ved sms/mail til medlemmerne. Generalforsamlingen skal varsles mindst 3 uger før afholdelse.

7.5) Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1.            Valg af dirigent

2.           Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

3.            Fremlæggelse af gennemgået og afstemt årsregnskab for foreningen til godkendelse af generalforsamlingen.

4.            Indkomne forslag.

5.            Valg af bestyrelsesmedlemmer.

6.            Valg af suppleanter.

7.            Valg af 2 personer til gennemgang og afstemning af kommende års regnskab.

8.            Eventuelt.

 

8) Ekstraordinær generalforsamling.

8.1) Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftlig til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

 

9) Afstemninger.

9.1) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2) Hvert medlem har  1 stemme.

9.3) Afstemninger sker skriftligt.

9.4) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5) Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal.

9.6) Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

 

10) Bestyrelse.

10.1) Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2) Bestyrelsen består af  7 medlemmer.

10.3) Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.

10.4) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på førstkommende  bestyrelsesmøde.

10.5) Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller ( f.eks. 2 af 5 – 3 af 7 ) medlemmer af bestyrelsen begærer det.

10.6) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.7)  Hvert medlem af bestyrelsen har  1 stemme.

10.8)  Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.

 

11) Tegningsret.

11.1) Foreningens tegnes af bestyrelsen i forening  eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

11.2) Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

 

12) Formue og regnskabsår.

12.1) Foreningens formue skal anbringes i lokale pengeinstitutter.

12.2) Regnskabsåret er kalenderåret.

 

13 ) Gennemgang og afstemning af regnskabet.

13.1) De 2 personer der gennemgår og afstemmer regnskabet, vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Punkt 7, gennemgår og afstemmer regnskabet og underskriver dette. De 2 personer har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

13.2) De 2 personer der gennemgår og afstemmer regnskabet kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

13.3 ) Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til de personer der gennemgår og afstemmer regnskabet.

 

14) Sammenslutning.

14.1) Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fastsættende, fælles lokalforening.

 

15) Opløsning.

15.1) Generalforsamlingen kan med mindst  3/4  af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst  1 og højest 2  måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

15.2) Foreningens eventuelle formue skal  (efter alle forpligtelser er opfyldt ) forvaltes af DJ i indtil 5 år. Stiftes en ny lokalforening, under DJ, i foreningens område inden for 5 års perioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter 5 års periodens udløb Klokkerholm – Borgerforening, som skal anvende den til naturbevarende formål.  

 

16) Ikrafttræden.

16.1) Disse vedtægter, der er vedtaget på en generalforsamling den 28.02-2020 og træder i kraft, når de er godkendt af Danmarks Jægerforbund.

  

 

Ændringer godkendt af generalforsamlingen den.............................................................. 

 

 

 

Godkendt af DJ`s hovedbestyrelse:

 

 

Den…………………………………………………………………………………………………

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/